Späť

Ochrana údajov

Pre CQ-73 Kft. je mimoriadne dôležitá ochrana osobných údajov. Zaväzuje sa pre také nakladanie s osobnými údajmi používateľov a zákazníkov, ktoré prispieva k uskutočneniu možnosti bezpečného používania internetu a nakupovaniu za dodržania platných vzťahujúcich sa právnych predpisov a predpisov zabezpečenia kvality.

V súlade s tým sa CQ-73 Kft. zaväzuje, že s údajmi používateľov a zákazníkov bude manipulovať za dodržania platných právnych predpisov a vlastných predpisov riadenia kvality, čím prispeje k vytvoreniu možnosti bezpečného používania internetu a nakupovaniu.

Okrem poskytnutia údajov nutných pre naplnenie objednávky pre subdodávateľov, CQ-73 Kft. údaje ním spravované tretej osobe neodovzdá. Subdodávatelia údaje poskytnuté prostredníctvom CQ-73 Kft. nie sú oprávnený žiadnym spôsobom použiť, respektíve odovzdať tretím osobám.

Niekoľko mimoriadne dôležitých právnych predpisov:
- Zákon č. LXIII. z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejnení verejných údajov
- Zákon č. VI. z roku 1998 o vyhláške Dohody o ochrane jednotlivcov po strojovom spracovaní ich údajov, ktorá bola prijatá v Štrasburgu 28. januára 1981.
Zákon č. CVIII. z roku 2001 o elektronickom obchode a o určitých službách súvisiacich s informačnou spoločnosťou.

Údaje všetkými spôsobmi ochraňuje CQ-73 Kft.

Najme proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, pozmeneniu, vymazaniu, zničeniu tak počas komunikácie po siete (teda online spravovanie údajov, ako aj počas skladovania a stráženia údajov (teda offline spravovanie údajov).

K osobným údajom majú prístup len osoby obsadzujúce príslušné pracovné okruhy - za použitia vysokoúrovňových kontrol. Počas objednávky CQ-73 Kft. vyžaduje výhradne také údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre plnenie objednávky a realizáciu nákupu.

Z údajov, zaregistrovaných v našej databáze môže CQ-73 Kft. pre svoje vnútorné použitie, s cieľom vyhotovenia štatistík vykonať rozbor. Používateľ vyslovene súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje CQ-73 Kft. spravovala, spracovala a uskladňovala v záujme vyššie uvedeného cieľa. Používateľ berie na vedomie informácie, že svoj súhlas so spravovaním údajov môže kedykoľvek pozmeniť, respektíve odvolať, ďalej môže požiadať o nápravu a vymazanie svojich osobných údajov.

2024.máj
PUSŠPiSoN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Kliknutím na vyznačené dátumy môžete vidieť produkty dostupné v daný deň.